AukceFM
-49 AUKCÍ| 33602 REGISTROVANÍ UŽIVATELÉ | 54 UŽIVATELÉ ONLINE | Zář 19, 2021 13:37:21
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky portálu www.aukcefm.cz

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují prodej přebytečného majetku statutárního města Frýdku-Místku, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČO: 00296643, DIČ: CZ00296643 (dále jen „provozovatele“) formou elektronické aukce prostřednictvím internetového portálu www.aukcefm.cz.
1.2.    Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně změnit.
1.3.    Údaje v portálu www.aukcefm.cz jsou archivovány provozovatelem po dobu vyplývající z příslušných právních předpisů a nejsou přístupné veřejnosti.

2.    PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE
2.1.    Osoba, která má zájem zúčastnit se aukce (dále jen „uživatel“), je povinna provést registraci na internetovém portále www.aukcefm.cz. Registrace uživatele je bezplatná. Registraci je nutné potvrdit prostřednictvím odkazu uvedeného ve zprávě, jež bude zaslána na emailovou adresu zadanou při registraci. Registraci mohou provést pouze fyzické osoby starší 18 let, které jsou plně svéprávné, a právnické osoby.
2.2.    Registrací uživatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

3.    UŽIVATELSKÝ ÚČET
3.1.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského Účtu.
3.2.    Uživatel bere na vědomí, že uživatelský Účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou Údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou Údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4.    PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE
4.1.    Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat a zrušit registraci, v níž byly uvedeny zjevně nepravdivé či smyšlené Údaje, nebo Údaje v rozporu s dobrými mravy.
4.2.    Provozovatel si vyhrazuje právo po předchozím ohlášení provést odstávku portálu www.aukcefm.cz v minimálně nezbytném rozsahu pro aktualizaci operačního systému nebo v případě narušení neoprávněnou osobou.
4.3.    Provozovatel neodpovídá za problémy způsobené nefunkčností technického prostředku nebo nástroje uživateli, a to i jejich částečnou nefunkčností.

5.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1.    Registrací uživatel souhlasí se zpracováním zadaných osobních Údajů pro Účely identifikace uživatele v rámci aukce a pro následné uzavření kupní smlouvy s vítězem aukce. Poskytnutní osobních Údajů je dobrovolné.
5.2.    Správcem osobních Údajů je provozovatel. Osobní Údaje zpracovávávají pouze zaměstanci provozovatele a nebudou předávány třetím osobám.
5.3.    Zpracování osobních Údajů bude trvat po dobu registrace. Registraci a souhlas se zpracováním osobních Údajů lze kdykoliv zrušit zasláním zprávy na emailovou adresu zruseni@aukcefm.cz.
5.4.    Uživatel je povinen provozovateli neprodleně nahlásit jakoukoliv změnu osobních Údajů uvedených při registraci.
5.5.    Uživatel má práva podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních Údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména má právo na přístup o informaci o zpracování svých osobních Údajů, právo na opravu osobních Údajů, právo požádat správce o vysvětlení, právo požadovat, aby správce v souvislosti se zpracováním osobních Údajů odstranil vzniklý závadný stav.

6.    AUKČNÍ NABÍDKA
6.1.    Aukční nabídka probíhá formou veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž předmětem kupní smlouvy je vystavené zboží a jediným kritériem výběru nejvhodnější nabídky je kupní cena.
6.2.    Dobu trvání aukční nabídky uručuje provozovatel individuálně .
6.3.    Veškeré uváděné ceny zboží na portálu www.aukcefm.cz  se považují za ceny včetně DPH.

7.    PŘÍHOZ KUPUJÍCÍHO
7.1.    Pod pojmem příhoz se rozumí návrh na uzavření kupní smlouvy, který takto činí uživatel prostřednictvím portálu www.aukcefm.cz.
7.2.    Uživatel zadává prostřednictvím systému kupní cenu, za kterou je ochoten nabízené zboží koupit. Systém provádí automatizovaně jednotlivé příhozy, pouze v takové výši, aby byl návrh kupujícího návrhem s nejvyšší kupní cenou. Jakmile dojde k navýšení nabídky kupní ceny jiným uživatelem, navýší systém nabídku uživatele na minimální cenu, která převýší nabídky ostatních uživatelů o jeden příhoz až do výše maximální kupní ceny zadané uživatelem. Pokud navýšení příhozu překročí hranici maximální částky, systém navýší příhoz pouze na hodnotu maximální částky.
7.3.    Hodnotu příhozu určuje provozovatel.
7.4.    V průběhu trvání aukční nabídky je uživatel oprávněn měnit výši maximální ceny, přičemž nově zadaná výše maximální ceny nemůže být nižší než aktuální cena zboží.

8.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A PŘEDÁNÍ ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ
8.1.    Po uplynutí stanovené doby aukční nabídky provozovatel (dále též „prodávající“) přijme  do 7 dnů nabídku uživatele, který formou tzv. příhozů (bod 6.1.) nabídl nejvyšší kupní cenu (dále též „kupující“). Přijetí nabídky se provádí zasláním zprávy z emailové adresy aukcefm@seznam.cz na registrovanou emailovu adresu kupujícího. Okamžikem doručení zprávy je uzavřena kupní smlouva. V pochybnostech se má za to, že zpráva je doručena třetím dnem ode dne jejího odeslání.
8.2.    Na Úpravu práv a povinností z kupní smlouvy se použijí obecné právní předpisy, zejména občanský zákoník.
8.3.    Kupující je povinen kontaktovat prodávajícího (email admin@aukcefm.cz) ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení zprávy dle bodu 8.1. za Účelem dohodnutí termínu zaplacení a předání zboží.
8.4.    Kupující Účastí v aukci bere na vědomí, že se jedná o prodej použitého zboží.
8.5.    Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že
•    kupující nezkontaktuje prodávajícího ve lhůtě dle bodu 8.3.
•    do 30 dnů ode dne ukončení aukční nabídky nedojde k předání zboží.
Odstoupení zašle prodávající na registrovanou emailovu adresu kupujícího. V pochybnostech se má za to, že zpráva je doručena třetím dnem ode dne odeslání.
8.6.    Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud ho prodávající nezkontaktuje dle bodu 8.3. Odstoupení zašle kupující na emailovu adresu admin@aukcefm.cz. V pochybnostech se má za to, že zpráva je doručena třetím dnem ode dne odeslání.

9.    CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
9.1.    Kupní cenu zboží uhradí kupující v hotovosti v pokladně Magistrátu města Frýdku-Místku, na základě potvrzení o zaplacení prodávající předá kupujícímu zboží.
9.2.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1.    Všeobecné obchodní podmínky byly schváleny Radou města Frýdku-Místku na její 59. schůzi konané dne 17.05.2016 a jsou Účinné ode dne 01.06.2016.